We maken graag een afspraak

Bel ons

085 047 02 25

Email ons

info@disselhumanfactors.nl

Postadres

Noorderkroon 85
3902 VC Veenendaal

Kamer van Koophandel

73755990

BTW-nummer

NL859653298B01

15 + 10 =

Privacy verklaring

Dissel Human Factors, gevestigd aan Noorderkroon 85 3902 VC Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens zijn: www.disselhumanfactors.nl Noorderkroon 85 3902 VC Veenendaal. We zijn bereikbaar onder 085 047 02 25 en in het KVK register ingeschreven onder nummer 73755990.

Sietze Ketelaar is de Functionaris Gegevensbescherming van Dissel Human Factors Hij is te bereiken via s.ketelaar@disselhumanfactors.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken. Dissel Human Factors verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Denkt u hierbij aan: geslacht, geboortedatum en plaats, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Daarnaast verwerken wij andere persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch: lijst met contactgegevens van de klant via een app, internetbrowser en apparaat type en bankrekeningnummer voor eventuele betalingen. Daarnaast kan in het kader van onze dienstverlening informatie over uw organisatie en werkplek worden vastgelegd. Ook verwerken we gegevens die door middel van geautomatiseerde vragenlijsten of anderszins worden gebruikt voor onze dienstverlening.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken, Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via s.ketelaar@disselhumanfactors.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens. Dissel Human Factors verwerkt uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te zijn: ten behoeve van trainingen die wij voor u of uw organisatie uitvoeren, u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Daarnaast om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, om uw betaling af te handelen of u onze nieuwsbrief toe te zenden.

Dissel Human Factors verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming, Dissel Human Factors neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dissel Human Factors) tussen zit.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

Met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften stelt de verantwoordelijke vast hoe lang de in de registratie opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven.
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Indien de bewaartermijn is verstreken worden de betreffende persoonsgegevens verwijderd en vernietigd. Indien de betreffende gegevens zodanig zijn bewerkt, dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard blijven. Hierdoor is wetenschappelijk onderzoek mogelijk, zodat de diensten van Dissel Human Factors  kan worden verbeterd.

Delen van persoonsgegevens met derden. Dissel Human Factors deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dissel Human Factors blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Dissel Human Factors uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken. Dissel Human Factors gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dissel Human Factors en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar s.ketelaar@disselhumanfactors.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dissel Human Factors wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen. Dissel Human Factors neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via s.ketelaar@disselhumanfactors.nl